Regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego
sklep.bravomoda.pl

1. Informacje ogólne
● Właścicielem Sklepu Internetowego jest: BRAVOMODA Beata Wójcik, Bobrek Kolonia 16 26-804 Stromiec zarejestrowany przez Urząd Gminy, 26-804 Stromiec, Piaski 4 pod numerem NIP 798 138 37 76.
Kontakt: Telefon komórkowy: +48 516 939 257 Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00
(opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)
● Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową obuwia damskiego nowego w numeracji 35-41
● Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
● Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
● Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.

2. Warunki zawierania umów sprzedaży
● Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.sklep.bravomoda.pl
● Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Firma BRAVOMODA są następujące:
○ sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,
○ przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,
○ monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200×800 pixeli.
○ włączona obsługa Cookies i Java Script,
○ posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.

● Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Firmy BRAVOMODA
● Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
● Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: bravomoda3@gmail.com
● Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

● Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.
● Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem kuriera.
● Wysyłka na terenie Polski jest bezpłatna za wyjątkiem opcji dostawy za pobraniem.
● W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
● Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT na życzenie).

3. Sposób płatności
● W przypadku wyboru formy przelew, towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.
● Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta.
● Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.
● Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu.

4. Zwroty
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy po uprzednim podaniu przyczyny,ponieważ każda para wykonywana jest na indywidualne zamówienie.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
a) W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkt. Zamówienia personalizowane nie podlegają odstąpieniu od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
b) Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres: BRAVOMODA Bobrek Kolonia 16 26-804 Stromiec. Klient jest zobowiązany do wysłania wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz dostępny poniżej) na adres mailowy
c) Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że BRAVOMODA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez klienta numer konta bankowego.
d) Jeżeli Klient będący jednoczesnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
e) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Reklamacja
BRAVOMODA zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
5.1 Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
● BRAVOMODA ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność BRAVOMODY z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
● Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że BRAVOMODA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo BRAVOMODA nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez BRAVOMODĘ usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BRAVOMODĘ. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
● Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. BRAVOMODA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .
● W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.
● W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi reklamacje prosimy składać na adres:BRAVOMODA Bobrek Kolonia 16 26-804 Stromiec
● W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się BRAVOMODY do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.
● W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na końcu Regulaminu).
5.2 Gwarancja.
● Produkty objęte są gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego Produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
● Gwarancji udziela BRAVOMODA zwany w dalszej części dokumentu „Gwarantem”.
● Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru.
● Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru.
● Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne dokonane w BRAVOMODA Bobrek Kolonia 16 26-804 Stromiec.
● Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, gwarant wymieni Towar na wolny od wad.
● Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
● Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.
● Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.
● Reklamacje prosimy składać na adres BRAVOMODA Bobrek Kolonia 16 26-804 Stromiec. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu)
5.3
● Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a BRAVOMODĄ; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
● Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a BRAVOMODĄ za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

6. Ochrona danych osobowych
● Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym www.sklep.bravomoda.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.
● BRAVOMODA gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

FORMULARZ-REKLAMACYJNY

OSWIADCZENIE O ODSTAPIENIU OD UMOWY